AG1 AG2 Gjerulff Awesome Butterfly aka. Fly

x

DKLPCH DKELCH SELPCH FILPCH NORDLPCH Tiger aka Tiger

Look in the bottom of the page for english translation..

Præsentations video af forældrene:

Dim lights Embed Embed this video on your site

Hvis man skal beskrive denne kombination, er det første der falder os ind:
Elite power dogs with an off-button!

Vi havde først fundet en agility hund i Belgien, men grundet manglende ferie, var vi nødt til at vælge om.. Det gjorde os så endnu mere kræsne, da vi ønskede at lave en endnu bedre kombination! Valget var ikke så langt fra en linje vi allerede har nær studeret! Tiger er nemlig kuldbror til Bonus' mor!
Tiger har været en del af det danske lydighedslandshold i mange år, og en del af eliten siden han stort set startede sin karriere!
Tiger bor i Nordsjælland i en harmonisk flok med 2 andre hanhunde, han er sød som dagen er lang i hjemmet, og kan med alle hunde og mennesker. Han hviler ekstremt meget i sig selv. Jeg havde muligheden i at bo kort sammen med ham under parring, og når man ser ham inde i hjemmet kan man ikke forestille sig at han gider arbejde ;) 

Sundhed på Tiger og Fly

Sundhed:
Tiger:
   . Fuldt tandsæt
   . HD: A/A
   .
AD: 0/0
   . Genetisk bærer af CEA
   . Genetisk fri for TNS
   . Genetisk fri for CL

 Tiger har 15 søskende med samme mor, og af de 9 som er fotograferet er der:
   . 7 med A hofter
   . 2 med B hofter
   . alle er AD 0
   . intet OCD

Sundhed:
Fly:
   . Fuldt tandsæt
   . HD: A/A
   .
AD: 0
   . OCD: intet påvist (fri)
   . Genetisk fri for CEA
   . Genetisk fri for TNS

Fly er fra et kuld på 6, og alle har:
   . HD A
   . AD 0
   . intet OCD
Fly har også halvsøskende med samme mor, et kuld på 5 hvor 4 er fotograferet:
   . HD A
   . AD 0
   . intet OCD


Birgitte skriver om Tiger:

DKLPCH DKELCH SELPCH FILPCH NORDLPCH LP1 LP2 LP3 LPELIT LPEDM12 TIGER

Tiger er kendt som den flinkeste og rareste BC . Han kører højt, men har høj arbejdsmoral . Han bliver aldrig træt, og kan blive ved og ved. Derhjemme er han meget kælen kærlig hund og kan sagtens slappe af. Han har lidt stress i fri ved fod og sit, men jeg har fundet ud af, at det er min stress, nervøsitet der påvirker ham.

Hvis Birgitte skulle nævne noget negativt om Tiger, fortalte hun at han er hurtigt til at genkende en øvelse, og comitte på det han "tror" han skal. Specielt i øvelsen i lydighed, hvor han skal gå/løbe ud til en kegle, at han her er hurtig til at spotte den, og gør sig klar i kroppen til at han får sin kommando til at "angribe" den. Dvs han husker og lærer meget hurtigt, og man skal i starten af sin træning være bevidst på hvad man gerne vil udrette og opnå med sin træning, da det kan tage tid at aflærer igen :)

Vi har selvfølgelig forhørt os forskellige steder hos folk som kender Tiger, og vi har kun hørt roser! Bl.a. haft mulighed for at snakke med opdrættere som har brugt ham, og mødt/fulgt deres hvalpe, også på konkurrence banerne, og må indrømme der er en masse potentiale i de hvalpe! Han har fantastiske hvalpe som både gør det flot i lydighed og agility, fordelt i flere lande!

Og der skal lyde et kæmpe tillykke med deres flotte program til lydigheds verdensmesterskabet denne sommer, hvor de endte på en flot 21. plads! Vi hepper på jer igen til NM her til vinter!


Jeanett skriver om Fly:


Fly er som ordsproget hun er opkaldt efter: 
Float like a butterfly sting like a bee :)
Fly elsker samspillet mellem hund og fører. Hun er en arbejdshund, som er meget aktiv, men som også kan slappe af hvis det kræves. Hun elsker børn, generelt mennesker og har aldrig i sit liv oplevet noget dårligt. Hun er en fantastisk hund med masser af kærlighed.
Hun kan arbejde med alle, og er fokuseret hele vejen igennem, lige meget aktivitet! Fly har en fantastisk acceleration, og en medfødt fantastisk smidig spring teknik, hun har en god bygning, som tillader en masse smidige bevægelser, som er en gave i agilityen!
Fly kan trænes med både godbidder og legetøj, og trods hun synes vild og ustyrlig, så er hun altid helt klar i hovedet, og aldrig i højere stress end hun indtager godbidder under træning!
Læs mere her

Hvis man skulle sige noget "negativt" og Fly, så kan det være det at hun brændende har et ønske om at udføre øvelsen korrekt. Dvs, at hun kan tænke en ekstra gang, spørge en ekstra gang, inden hun for eksempel comitter på en forhindring på agility banen, hvor Jeanett har travlt i modsatte retning, og ikke kan "babysitte" hende. Hun er meget vims, og ekstrem hurtig i sine bevægelser, og kan næsten vende i luften trods hun er sat af til springet, så man skal huske at holde "comitment" til hende, så hun bliver understøttet i at fastholde opgaven, og derved fuldføres den med perfektion! Fly er en perfektionist og gør intet forkert med vilje, så hvis der laves fejl, skal der kigges ind ad!

Hvad vi forventer af denne kombination?
Der er aldrig nogen garantier trods fantastiske forældre, men vi har i denne kombination høje forventninger! Begge hunde har så mange fantastiske egenskaber, og på mange punkter er de ens! Hunde som vil kunne begå sig i alt sort hvor hurtighed, acceleration og samarbejds villighed er et plus! Begge hunde har et relativt højt (men positivt) stress niveau, som selvfølgelig skal takles på korrekt måde, men hvis det gør, vil dette være en gave til alle som ønske en hund der kan begå sig i toppen af sport! Vi er selv begejstrede for denne kombination, og synes der er så meget potentiale, at vi selv ønsker at beholde en til egen træning, og måske i fremtiden egen avl! Sunde hunde, med egenskaber til at komme til tops i elitesport, med godt temperament og hunde som kan slappe af i hjemmet, er den type vi ønsker at fortsætte med.
Jeg har blandt andet været i kontakt med Miriam Søndergaard, som har opdrættet Bonus, og også ejer Tigers kuldsøster Casey, som også siger at trods Caseys store iver for træning og arbejde, så er hun rolig i hjemmet og føler ikke trang til aktivitet hele tiden. Blandt andet en kæmpe lykønskning til Miriam og Casey for deres fantastiske program til verdensmesterskabet i lydighed, hvor de vandt GULD, og tog den store titel med hjem som verdensmester 2015!

Denne kombination vil have overflod af positive tillægsord: power, acceleration, kærlige, let og elegant springteknik, god bygning, fantastisk temperament, men bedst af alt, en uovertruffen 
samarbejds villighed som er ekstremt gennemgående for begge disse hunde..

De "negative" sider hos far og mor:
Ingen hund er perfekt, men vi forsøger altid at gøre den efterfølgende generation bedre, og i hvert fald mere af "hvad vi ønsker" i en arbejdshund. I denne kombination har vi formået at fastholde i både de gode ting ved begge hunde, men også formået at forene de "negative" ting til et plus for hvalpene. Forældrene besidder nemlig i overkanten af hinandens "minusser". For at gøre det kort: Tiger comitter for meget på øvelsen, og Fly for lidt... Ikke hermed sagt at alle hvalpene så vil være perfekte på dette punkt, nogle vil højst sandsynligt ligne deres mor mest, andre deres far, og så kan vi være heldige der er nogle som ender lige i midten :) Begge typer hunde er ønskeligt for forskellige typer fører og sportsgrene, så dette ikke sagt at vi ænske at fjerne noget af dette, men ved at lave en god blanding af arbejdshunde, vil der forhåbentlig være en som passer til de individuelle købere. I bund og grund, er vi meget positive omkring denne kombination, og glæder os utrolig meget til at sige velkommen til de kære små!

Parret 9. og 10. september 2015!


English version:

AG1 AG2 Gjerulff Awesome Butterfly aka. Flight
x
DKLPCH DKCH SELPCH FILPCH NORDLPCH Tiger aka Tiger


Presentation video of the parents:
Dim lights Embed Embed this video on your site

Description of this combination?
The first thing that comes to us:
Elite power underdogs, with an off button!


First we had found an agility dog ​​in Belgium, but because of the holiday, we had to choose another .. It made us so even more discerning when we wanted to make an even better combination! The choice was not so far from a line we already closely studied! Tiger is the brother of Bonus' mother!
Tiger has been part of the Danish obedience national team for many years, and part of the elite since he basically started his career!

Tiger lives in North Zealand in a harmonious bunch with two other dogs, he is sweet as the day is long in the home, and can be with all dogs and people. He rests very much in itself. I had the opportunity to stay short with him during mating, and when you see him inside the home, one can not imagine that he wants to work ;)

Health at Tiger and Fly

Health:
Tiger:
   . Full dentition
   . HD: A / A
   . AD: 0/0
   . Genetically carrier of CEA
   . Genetically free of TNS
   . Genetically free of CL

Tiger has 15 siblings with the same mother, and of the 9 which is photographed, there are:
   . 7 with A hips
   . 2 with B hips
   . all AD 0
   . nothing OCD


Health:
Fly:
   . Full dentition
   . HD: A / A
   . AD: 0
   . OCD: not detected (free)
   . Genetically free of CEA
   . Genetically free of TNS

Fly is from a litter of 6, and all have:
   . HD A / A
   . AD 0 / 0
   .  nothing OCD

Fly also has half-siblings with the same mother, a litter of 5 with 4 being photographed:
   . HD A
   . AD 0
   . nothing OCDBirgitte writes about Tiger:

DKLPCH DKELCH SELPCH FILPCH NORDLPCH LP1 LP2 LP3 LPELIT LPEDM12 TIGER

Tiger is known as the nicest and kindest BC. He runs high, but high work ethic. He never gets tired and can go on and on. At home, he is very affectionate loving dog and can easily relax. He suffered the stress of heeling and his, but I have found out that it is my stress, nervousness affecting him.

If Birgitte had to mention anything negative about Tiger, she told that he is quick to recognize an exercise and comitte what he "believes" he should. Especially in the exercise of obedience, where he must walk / run out into a cone that here he is quick to spot it, and preparing the body for that he gets his command to "attack" it. Ie he remembers and learns very quickly, and you have the start of his training to be conscious of what you want to achieve with his training, as it can take time to unlearn again :)

Of course we have interrogated us in different places by people who know Tiger, and we have only heard praise! Blue. had the opportunity to talk to breeders who have used him, and met / followed their puppies, also at competitions, and have to admit there is a lot of potential in the puppies! He has amazing puppies which makes it great in obedience and agility, distributed in several countries!
And that sounds a huge congratulations with their impressive program to obedience World Cup this summer, where they ended on a nice 21st place! We are cheering you back to Mexico this winter!


Jeanett write on the Fly:


Fly is like saying she's named after: Float like a butterfly sting like a bee :)
Fly love the interaction between dog and handler. She is a working dog, who is very active, but also can relax if required. She loves children, generally people and has never in his life experienced anything bad. She is a wonderful dog with lots of love.
She can work with all, and are focused throughout, just much activity! Fly has a superb acceleration and an innate fantastically ligth jumping technique, she has a good body, which allows a lot of smooth movements, which is a gift of agilityen!

Fly can be trained with both treats and toys, and although she seems wild and unruly, she is always completely clear head, and never more stress than she consumes treats during training!

If one were to say anything "negative" and Fly, so it may be that she has a burning desire to do the exercise correctly. This means that she can think twice, ask one more time before she, for example comitter an obstacle to agility course where Jeanett are busy in the opposite direction, and can not "babysit" her. She is very nimbly, and extremely fast in his movements, and almost in the air although she is devoted to plunge, so you must remember to keep "comitment" to her so that she will be supported in maintaining the job and thereby completed it with perfection! Fly is a perfectionist and does nothing wrong intentionally, so if he is wrong, should be points the way in through!

What we expect from this combination?

There are never any guarantees despite fantastic parents, but we have this combination high expectations! Both dogs have so many amazing properties, and in many ways they are the same! Dogs who want to participate in all black where speed, acceleration and cooperativeness is a plus! Both dogs have a relatively high (but positive) stress level, which obviously has to be addressed properly, but if it does, this will be a gift to all who want a dog that can cope in the top of the sport! We ourselves are excited about this combination and think there is so much potential that we want to keep one of their own training, and perhaps in the future grown! Healthy dogs, with properties to get to the top in elite sport, with good temperament and dogs can relax at home, is the type we want to continue.

I have among other things been in contact with Miriam Søndergaard, who has bred Bonus, and also owns the Tigers litter sister Casey, who also says that despite Casey's eagerness for training and work, she is calm at home and do not feel the urge to activity all the time . Among other things, a huge congratulations to Miriam and Casey for their fantastic program for the world championship in obedience, where they won GOLD, and took the big title home as world champion in 2015!

This combination will have an abundance of positive adjectives: power, acceleration, loving, easy and elegant jumping technique, good building, great temperament, but best of all, an unrivaled level of cooperation that is extremely consistent for both these dogs ..

The "negative" sides of father and mother:

No dog is perfect, but we always try to make the next generation better, and certainly more of "what we want" in a working dog. In this combination, we have managed to maintain both the good things about both dogs, but also managed to unite the "negative" things to a plus for the puppies. Parents hold for just over one another's "minuses".
To make it short: Tiger comitter too much exercise, and Fly for a bit ... not hereby saying that all puppies will be perfect at this point, some will likely resemble their mother most other their father, and then we are lucky there are some who end up right in the middle :) Both types of dogs are desirable for different types of leads and sports, so this does not mean that we ænske to remove some of this, but by making a good mix of working dogs will hopefully one that fits the individual buyers. Basically, we are very positive about this combination and look forward very much forward to welcome our dear children!

English version: