SP3 AG3 Nifte and Fancy from doggone borders   aka Fancy
X
DKAGCH DKSPCH SEAGCH SEAG(HOPP)CH
Gjerulff Awesome Number One   aka Number


Vi har planlagt at parre Fancy og Number til forår 2021;
Læs mere om 1. kuld her

Læs mere om Number her og på facebook

Læs mere om Fancy her

Vi har siden Fancy var hvalp, og kunne se hende udvikle sig, glædet os helt vildt til denne kombination! Vi glæder os over at kunne lave en kombination, som har været ret efterspurgt, en kombination af border collier, hvor hovedet er med, og der arbejdes med positiv stress, og på et stress niveau hvor alle vil kunne være med, en type hund som kan trænes og kontrolleres af både den bløde og konsekvente handler :)

Fancy arbejder utrolig koncentreret, meget fokuseret på opgaven, og sød til at tilrette sig sin handler, hvis det er mig (Natasha) som løber med hende, har hun et andet gear, og når det er Helle som handler hende, så har de et helt specielt samspil, der er ingen tvivl om de 2 passer helt perfekt sammen! Fancy og Helle er et helt fantastisk match! Fancy er af natur nem at handle, hun løber meget direkte linjer, og dette hjælper en handler som Helle meget, da hun ikke altid kan være foran og handle. Fancy vil gerne høre efter og gøre det korrekt, i stedet for at løbe med hovedet under armen, og afventer i stedet signaler, derved en type hund som er nemmere at handle, og vil sætte fart sammen med sikkerhed på handleren! Så der kan læres sammen, hund og fører.
Sammen med Number, en powermaskine, som stadig arbejder for at please, men er mere en "do it" type, end "afventende" type... De 2 sammen, glæder vi os helt vildt til at se hvalpene efter, vi håber Fancys søde hoved vil give Numbers power hvalpe det, som gør at disse hvalpe vil kunne fungere perfekt som trænings makker, og familie hund! 

Hvad vi forventer at få fra dette kuld;

    - en hund som arbejder for deres handler og ikke for sig selv
    - forventes at kunne styres/handles af flere (for eksempel hele familien), og ikke kun deres ejer, da de vil være åbne af sind
    - kunne samarbejde med alle
    - en hund som arbejder i højt tempo med hovedet skruet rigtigt på
    - en hund som af natur vil søge linjer på banen, og nemt kunne handles på afstand
    - en hund man ikke behøver at sidde hårdt på for at få den til at samarbejde, men det er en del af dens natur og ønske om at please sin handler
    - en hund som kan fungere både som arbejds hund og familie hund
    - og uden tvivl en hund som hviler i sig selv, og meget gerne vil nusses og krammes og være tæt på dens familie!

Derfor; en hund som vil kunne gøre sig i toppen, men som vil arbejde med hovedet først, en hund som ikke behøver mange gentagelser for at lære, en hund som vil arbejde for føren, og vælge samarbejdet før alt andet, en hund som vil være både trænings makker som trofast familie hund, og dejlig social hund at omgås!

Dette er virkelig en spændende kombination, og dejligt at kunne sælge hvalpe, som vi forventer også kan være super familie hunde, og kun besidder et stress niveau, der burde kunne håndteres af den danske familie, hvor hele livet/dagligdagen ikke går ud på at at træne agility/lydighed osv. Men er klar til at arbejde, fokuseret, intenst og med samarbejde i højsæde, når der forventes det af den! Men vi lover dog at I ikke får en kedelig hvalp, lige så aktiv og ude på ballade som forældrene var ;) men som skal "tilrettes" og med de rette rammer, får i en dejlig velafbalanceret voksen hund :)

Vi forventer at sundheden på hvalpene vil være i top, forældrenes er i hvert fald:

Number:

Født 16. november 2012

Højde: 51,5 cm
Vægt: 19,5 kg
Øjenlyst fri for CEA og PRA som hvalp
Glaucoma free
Genetisk fri for CEA via forældre
Genetisk fri for TNS via forældre
Genetisk fri for CL via forældre
Genetisk fri for IGS
Genetisk fri for MDR1

HD: A
AD: 0
OCD: Intet påvist

Farve: tricolor red merle mottled
bærer af brun, dilute og mottled

Fancy:

Glaucoma: forældre er fri
CEA/CH: genetisk fri via forældre (genetic free)
CL: genetisk fri via forældre (genetic free)
TNS + haplo: genetisk fri via forældre
MDR1: +/+ via forældre (genetic free)

HD: A/B
AD: 0
OCD: ikke påvist!

Størrelse: 48 cm som 1 år
Vægt: 16 kg
Fuldt tændsæt

Farve: brun tricolour saddle
Bærer: dilute

Farver er selvfølgelig ikke det vigtigste når man køber hvalpe, men hvis i spørger os, så glæder vi os heeelt vildt til smukke farverige hvalpe...
- dette kuld kan blive en del forskellige i farverne; i varianterne: brun, merle og dilute farver og alle kan blive mottled.----------------------------- ENGLISH -----------------------------


SP3 AG3 Nifte and Fancy from doggone borders   aka Fancy
X
DKAGCH DKSPCH SEAGCH SEAG(HOPP)CH
Gjerulff Awesome Number One   aka Number


We are planning to mate Fancy and Number in her next heat, summer 2019;

Read more about Number here and on facebook

Read more about Fancy here

Since Fancy was a puppy, we followes her development, we were really excited about this combination! We are looking forward to making a combination that has been asking about in a long time, a combination of border colliers where the head is involved and work with positive stress and at a stress level, where everyone will be able to handle and traine this kind of dog, a dog that will be able to be trained and controlled by both the soft and consistent handlers :)

Fancy works incredibly concentrated, very focused on the task, and sweet to the handlrs motions, if it is me (Natasha) who is working with her, she has a second gear and when it's Helle who handles her, they have a special interaction, just smooth running, there is no doubt that they is the perfectly match! Fancy and Helle are really an amazing team! Fancy is by nature easy to handle, she runs very direct lines, and this helps a handler like Helle a lot, as she can not always be ahead and show the way. Fancy would like to listen and do it correctly, instead of running without thinking, and instead wait for signals!
Together with Number, a power machine that still works to please, but is more a "do it" type than "a waiting" type ... These 2 together, ohh my, we are really looking forward to seeing these puppies, we hope Fancys smart and sweet head will give Numbers power puppies, what makes these puppies work perfectly as training partners and family dogs!


What we expect to get from this litter;

     - a dog working for their handler and not for themselves
     - a dog we expects can be managed / handlet by several (as the whole family), and not only their owner, as they will be open minded by nature
     - a dog there can work with everyone
     - a dog working at high speed with the head in the game
     - a dog that by nature will look for lines on the course, and can easily be handlet on a distance
     - a dog you do not have to "sit on" to make it work with you, but it is part of its nature and desire to please their handler
     - a dog that can be both as a working dog and family dog
     - and without a doubt a dog with inner peace, and very much want to be cuddle and hugged and be close to its family!

Therefore; A dog that will be able to do it at the top level, but who works with the head first, a dog that does not need many repetitions to learn, a dog who wants to work for the handler and choose the cooperation before anything else, a dog that wants to be both training partner as a faithful family dog, and a nice social dog to be surrounded!

This is really an exciting combination and how great to sell puppies as we also expect can be super family dogs and only possess in a stress level that should be handled by the a working family where all life / everyday is not about training and working with the dogs. But who is ready to work, focused, intently and with cooperation as the most important when expected of it! But we promise that you do not get a boring puppy, just as active and out of control as the parents were ;) but when they get trained right i daily life, and with the right frame, you get the nice well-balanced adult dog :)

We expect the health of the puppies to be top, the parents are at least ;)

Number:

Born 16. november 2012

Height: 51,5 cm
Weight: 19,5 kg
Eyecheck free for CEA og PRA as puppy
Glaucoma free
Genetic free for CEA from parents
Genetic free for TNS from parents
Genetic free for CL from parents
Genetic free for IGS
Genetic free for MDR1

HD: A
ED: 0
OCD: free

Color: tricolor red merle mottled
carrier of brown, dilute and mottled


Fancy:

Glaucoma: parents are free
CEA/CH: Genetic free from parents
CL: Genetic free from parents
TNS + haplo: Genetic free from parents
MDR1: +/+ Genetic free from parents

HD: A/B
ED: 0
OCD: free

Height: 48 cm as 1 år
Weight: 16 kg
Full dental

Color: brown tricolour saddle
Carrier: dilute

Colors are of course not the most important thing when buying puppies, but if you ask us, we are looking forward to the beautiful colorful puppies ... :D Long time since this has been possible for us! But now the perfect match allows it!
- This litter may be a lot different in colors; In the varieties: brown, merle and dilute colors and all can become mottled.