Læs venligst nederst på siden inden i kontakter os mht. køb af hvalp, i kan måske få svar på nogle af jeres spørgsmål.
- Please read the bottom of the page inside contacts us with respect. Purchase of puppy in might get answers to some of your questions.

Vi offentliggøre altid vores kuld og kombinationer i god tid, da vi ønsker at finde de helt rigtige og perfekte hvalpekøbere til hver enkelt hvalp :) Og dette tror vi at mulighederne er større for, hvis folk har god til at lære mere om begge hunde, og undersøge om en hvalp efter den kombination, vil passe ind i deres familie og hverdag. Lige ledes har alle god mulighed for at undersøge linier og forfædre på både mor og far, og bedømme om det er noget de vil stå inde for. Vi ønsker at finde det rette hjem til alle vores hvalpe, og holder dem hellere i længere tid, end at sætte dem i hjem vi ikke føler der er det perfekte match. Og viser det sig at hvalpen alligevel ikke passer i det hjem og den familie den er kommet ud til, så tager vi den hellere end gerne tilbage!

- We publish always our litter and combinations in good time when we want to find the right and perfect puppy buyers for each puppy :) And this, we believe that the possibilities are greater for if people are good at learning more about both dogs and investigate whether a puppy from the combination that will fit into their family and everyday life. Just led all have good opportunity to examine the lines and ancestors on both the mother and father, and judge whether it is something they will vouch for. We want to find the right home for all our puppies and keep them rather longer time than to put them in the home we do not feel that is the perfect match. And it turns out that the puppy still does not fit in the home and family that have come out, we'll take it more than happy to return!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere om:
                             Kennel !       og       Planlagte kuld !       og      Hvalpe nyt !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi knytter os meget til vores hvalpe i de 8 uger vi har dem, og vil selvfølgelig meget gerne følge deres videre forløb.
En personlig mail en gang i mellem, og løbende kontakt er dog et krav. Vi vil gerne hjælpe og støtte jer videre frem i livet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derfor vil vi gerne opfordre til at lave en blog. Det er en nem (og gratis) måde at fortælle om nye oplevelser og træning. Vi hjælper gerne med oprettelse hvis det skulle være en hindring.

Her vil jeg forsøge at svare på nogle spørgsmål, som jeg selv ville stille til en kennel, hvor jeg kunne tænke mig at købe min næste hvalp?
- Here I will try to answer some questions that I would even ask for a kennel where I'd like to buy my next puppy?


 • Hvordan bliver man skrevet op til hvalp?
  - How to be signed up for a puppy?

I er altid velkomne til at maile, ringe, eller komme og besøge os.
Så vil I blive skrevet op, dvs. I vil få besked når hvalpene er født. Det skal understreges at der IKKE er først til mølle princip. Vi gør meget ud af at præge vores hvalpe så godt som muligt, og vi bruger meget tid på dem hver i sær, derfor kræver vi også at hver enkelt hvalp bliver placeret det helt rigtige sted, hos den helt rigtige familie. Vi vil ikke placere vores hvalpe i familie hvor vi ikke føler det perfekte match er, selvom hvalpen er 8 uger. Vi kan der ved også stå inde for hvert af vores salg af hvalp er gået til (af vores vurdering) den helt rigtige familie.
De enkelte hvalpe bliver først "fordelt" til hver enkelt køber, hen omkring 6-7 uge. Vi vil gerne kunne vurdere de enkeltes temperament, inden jeg anbefaler hvor de skal flytte hen. (Og der sker meget de sidste par uger) og det skal understreges at det ikke er nok at skrive en mail for at kunne købe en hvalp, man skal godkendes ved et besøg på kennelen, inden man kan tage hvalpen med hjem. Dvs, man har min. 2 besøg på kennlen inden hvalpen vil gå til den nye familie.
- You are always welcome to email, call, or come and visit us.
Then you will be written up, ie You will be notified when the puppies are born. It should be emphasized that there is NOT first come first served principle. We do a lot to shape our puppies as well as possible, and we spend much time on them each of them, therefore we demand that each puppy will be placed in the right place, at the right family. We will not place our puppies in the family where we do not feel the perfect match is, even if the puppy is 8 weeks.
We can also know vouch for each of our sales puppy has gone to (of our work) the right family.
Each puppy is first "distributed" to each buyer, to around 6-7 weeks. We would like to be able to assess the individual's temperament, before I recommend where to move to. (And that happens a lot these past few weeks) and it should be emphasized that it is not enough to write a mail to buy a puppy, it must be approved by a visit to the kennel before you can bring your puppy home. That is, you have my. 2 visits to kennlen before the puppy will go to the new Family. • Sælger I til udlandet?
  - Do you sell abroad?

Ja det gør i. Men vores hvalpe betyder meget for os, derfor også deres fremtid! Derfor vil det ikke være muligt kun at købe en hvalp over mail, vi skal føle god relation til alle hvalpekøbere, og føle os trygge ved vores valg af nye familier. Derfor har vi normal regler om at, alle hvalpe købere skal være kommet og mødt hvalpene inden de skal rejse hjemmefra, så vi også kan møde den nye familie. Her ved vi det kan være en økonomisk udfordring for de udenlandske interesserede, derfor er vi her gået på kompromis. Det vil sige at, man kan undlad et besøg inden man hente sin hvalp, men derfor vil de første møde vi får med hinanden være når I skal hente jeres hvalp, derfor vil det også være den første mulighed vi har, for at evaluere jer som nye familier til vores hvalp. Man tager derfor en chance når man skal hente sin hvalp, da man endnu ikke er endelig godkendt som ny familie. På denne måde føler vi at vi sikre mig i mod useriøse købere, og købere som måske på forhånd ved de ikke vil kunne opfylde vores krav som hvalpe købere. Derfor håber vi ikke at få brug for vores ret til at sende evt. familier hjem uden en hvalp, hvis vi føler kemien ikke er der.
- Yes we does. But our puppies means a lot to us, therefore also their future! Therefore it will not be possible to buy a puppy over the internet or email, we should feel good relation to all puppy buyers, and feel safe in our choice of new families. Therefore, we have normal rules to all puppy buyers must have come and meet the puppies before they leave home, so that we can meet the new family before they pick up the puppy.
Here we know it can be a financial challenge for the abroad interested, why we make an compromise that one. That is, you don't have to come before you pick up your puppy, ad therefore not either the breder or new Family is forced to sell/buy before, but the first meeting we have with each other will be when the new Family come to pick up your puppy, so it will also be the first opportunity we have to evaluate you as new families to our puppy. The new Family therefore takes a chance when you come for pick up of there hopefully new puppy, since they are not yet finally approved as a new family. In this way, we feel that we can ensure usagainst rogue buyers, and buyers who might know in advance they will not be able to meet our requirements as puppy buyers. Therefore, we hope not to need to use our right to send any families home without a puppy if we feel the chemistry is not there.


 • Og hvordan foregår det?
  - And how does it work?

Vi hjælper med så meget vi kan, overnatning , transport, dyrlæger, pas osv., men vi kan ikke love det er muligt med overnatning på adressen af hensyn til resten af familien og resterende hunde, og selvfølgelig nødvendig ro til hundemor og hvalpe, men vil hjælpe til at finde andre overnatnings muligheder. Vi hjælper gerne med ekstra dyrlæge tjek, vaccinationer, pas osv, men dette er ikke en del af købs prisen, og skal derfor betales af køberen.
- We help as much as we can, accommodation, transport, veterinarians, passports etc., But we can not promise it is possible overnight at our address for the sake of the rest of the family and the remaining dogs, and of course the necessary calm to dogmom and puppies, we will instead help to find other overnight places. We can help with extra vet check, vaccinations, passports, etc., but this is not part of the purchase price and must be paid by the buyer.


 • Hvornår må vi komme på besøg?
  - When can we come visit?

Når hvalpene er ca. 14 dage gamle.
Indtil da skal tæven have fred og ro.
- When puppies are 14 days old.
Until then, the bitch have peace and quiet.

 • Er der krav for at kunne købe hvalp hos os?
  - Are there any requirements to buy a puppy from us?

Ja selvfølgelig... Men det vurderes individuelt.
Vi kræver at man besøger os, og fortæller lidt om hvad I kan tilbyde vores hvalp/jeres nye hund i de næste 10-12 år.
Vi fortæller lidt om os og vores hunde, og først derefter beslutter I om I vil købe hvalp, og vi beslutter om I kan købe hvalp.
Det er meget vigtigt at man har gjort sig klart hvad det kræver af familien at have en border collie eller sheltie i huset.
Det er et krav at man kan tilbyde sin hvalp et aktivt liv, en border eller sheltie egner sig ikke til at tilbringe sit liv på en sofa.
- Yes of course ... But it is assessed individually.
We require that you visit us and tells a little about what you can offer our puppy / your new dog in the next 10-12 years.
We tell little about us and our dogs, and only then do you decide whether to buy a puppy, and we decide whether you can buy puppy.
It is very important that one is clear about what it requires of the family to have a border collie and sheltie in the house.
It is a requirement that you can offer your puppy an active life, a Border or sheltie is not suitable to spend his life on a couch.

 • Hvor vokser hvalpene op?
  - How puppies grow up?

Fødekassen står i køkkenet, og hvalpene vokser op i køkken, tilstødende gård-have, og vænnes til resten af huset og omgivelserne. Bl.a. også bilen og køreture.
- The puppy pen is in the kitchen, and the pups grow up in the kitchen, adjacent courtyard garden, and get used to the rest of the house and the surroundings, also car and drives.

 • Hvordan bliver de passet og socialiseret?
  - How are cared for and socialized?

Vi går meget op i at hvalpene bliver socialiseret og miljø-trænet. Dette vil vi gøre ved at være om dem det meste af tiden. Helle vil lave tidlig neurologisk stimulation. Og de vil vokse op inde hvor der foregår forskellige ting. De vil (når de er gamle nok) mødes med de andre hunde. De vil komme ud og køre bil, blive luftet fremmede steder. Vænnet til børn og fremmede mennesker, vænnet til forskellige lyde, vænnet til bur, og motiveres med godbidder (klicker) og masser af legetøj.
Forhåbentlig vil vejret tillade at de også vænnes til at komme lidt ud, og bliver vænnet til at besørge udenfor.
Vi vil indrette en lille hvalpe-lege-gård med forskellige "forhindringer" og legeredskaber.
- We are very devoted to the puppies are socialized and environmentally-trained. We will do this by being on them most of the time. Helle will make early neurological stimulation. And they will grow up inside where there is different things. They will (when they are old enough) meet with the other dogs. They will come out and drive, be aired foreign places. Accustomed to children and strangers, accustomed to different sounds, accustomed to the cage, and motivated with treats (Klicker) and lots of toys.
Hopefully the weather will allow them to become too accustomed to get out and get used to his business outside.
We will organize a small puppy-play-yard with various "obstacles" and playground equipment.


 • Dyrlæge-kontrol og øjenlysning?
  - Vet control and eye examination?

Hvalpene bliver dyrlægekontrolleret og øjenlyst inden de flytter hjemmefra...
- The puppies are vet checked and eyes checked before they leave home ...


 • Hvalpe-pakke?
  - Puppy bag?

Der medfølger hvalpefoder, vejledning i foder og let træning.
Samt noget der lugter af mor og de andre hvalpe.
- Includes puppy food, manual feed and light training.
And anything that smells of mother and the other puppies.


 • Stambog?
  - Pedigree ?

Alle hvalpe sælges med FCI DKK stambog, og registreret i dansk hunderegister.
- All puppies are sold with FCI DKK pedigree and registered in the Danish dogs register


 • Navne?
  - Names ?

Vi har ikke forbogstavs bestemte kuld, dvs alle fra kuld 1 hedder noget med A, alle fra kuld 2 hedder noget med B, osv. Men vi har et tema for hvert kuld, og som minimum har vi noget fra hanhunden i stambogsnavnet. Vi forsøger altid at have et muligt kaldenavn med i stambogsnavnet, som hvalpene også vil blive kaldt i mens de bor på kennelen, da vi synes det er upersonligt at kalde dem nr. 1,2,3...
Vi har ikke et krav om at folk skal beholde deres kaldenavne som de fik på kennelen, men de fleste vælger at gøre det, da de selv har lært hvalpene at kende som det navn, og de fleste hvalpe reagere på det navn når de er 8 uger. Men det er muligt for de nye familier at omdøbe hvalpene, dog til et godkendt navn fra kennelen. :)
   . Vi har ingen hundene som hedder det samme på kennelen, vi forsøger at lave enkelte sider til alle hunde på kennelen, og derfor for at undgå forvirring, så kan hundene ikke have samme navne..
   . Ingen typiske menneske navne, dvs en hund kan ikke få navne som: Ib, Anne-Grethe, Ole, Sarah, Martin osv.
- We have not "initial letter" litters, as; all from litter 1 are called something with A, all from litter 2 are called something with B, and so on. But we have a theme for each litter, and at least we have something from the father in the pedigree name. We always try to have a possible callname in the pedigree name, the puppies will also be calledthis while living at the kennel. We think it's to impersonal to call them no. 1,2,3 ...
We do not have a requirement for people to keep their callnames from the kennel, but most choose to do so, as they have learned the puppies as the name, and most puppies react to the name when they are 8 weeks. But it is possible for the new families to rename the puppies, however, to an approved name from the kennel. :)
- There is no dogs that have the same name in the kennel, we try to create individual pages for all dogs and puppies at the kennel, and therefore to avoid confusion, so the dogs can not have the same names ..
- No human typical names, for the dogs: Ib, Anne-Grethe, Ole, Sarah, Martin and so on.


 • Hvalpe-træning?
  - Puppy training ?

Vi tilbyder, og håber I vil komme på besøg til hvalpe-træf, eller hvalpetræning i en periode.
- We offer, and hope you will come visit for puppies-together, or puppy training for a period.

Send mig gerne flere spørgsmål....
- Send me more questions ....

svarene kommer løbende på.....
- answers come continuously .....