Gjerulff Awesome Number One
English in the bottom

Følg Number på facebook !
Follow Number at facebook !


Følg Number som avlshan her
Follow Number as a studdog here

Number er Dennis' agility hund. Han har løbet med 2 jack russel terrier, Bailey og Samson, men nu var det tid til hans første border collie :)
Number er en utrolig kærlig hund, og vil meget gerne sidde på skødet og kramme alle :) Altså lige på nær når han leger med legetøj.... Hvilket han gør mange gange om dagen :) Han elsker at lege med sheltierne, men vi skal være lidt opmærksom på ham, da han tror at han er en lille hund, men er er mange kræfter bag hans leg..

Han er utrolig smuk dreng, både inden vendig som udenvendig, han er nemlig top sund!... Number er en fantastisk arbejdshund, han samarbejder i stedet for at arbejde selv.. Han er kendt som "vores lille autist", da han er utrolig klog, og lære lynhurtigt! Det er dog både positivt og negativt, da vi skulle passe på ikke at lære ham nogle unoder, for dem lærte han lige så hurtigt ;) Han ligner sin mor rigtig meget, med hensyn til at blive irettesat, man behøver ikke være hård ved ham, men konsekvent.. Han forstår når han bliver irettesat, men kan arbejde videre med samme drive lige bagefter, men har taget "skideballen" til sig.... Dette synes vi er en unik egenskab, da vi har kendskab til mange andre border collier som enten er for hårde, eller for bløde. Men Number er den perfekte kombination!

Number hviler meget i sig selv, og kan være med alle steder! Lige ledes er han god til alle mennesker og dyr i alle aldre! Han er god til hvalpe, og vil meget gerne lege! :) Lige ledes kan han gå sammen med alle hunde, hanner som tæver! Han er god til børn, og er meget stille og rolig, og sidder/ligger helt stille så de kan klappe ham, og giver gerne et kys eller to ;)

Number har hyrde linjer på begge sider af sine forældre, vi har dog ikke selv haft mulighed for at teste hans kvaliteter der endnu, men det står på listen over ting at prøve :)

Han er en aktiv hund, og skal aktiveres jævnligt, dog kan der godt gå en dag eller 2 i mellem, men så vil han også gerne ud og lege... Hans ynglings beskæftigelse er helt klart agility, og lige derefter kommer svømning! Number kan sagtens aktiveres ved hjælp af tricks og indendørs aktiviteter, han behøver ikke at skulle løbe en maraton hver dag!

Agility mæssigt er han næsten for god til at være sand: Han har en fantastisk spring teknik, helt naturlig forståelse af afsæt, landing og skift af galop! Hans drive er medfødt, og ikke noget vi har været nødt til at presse på. Han har en fantastisk power, og kan accelerere på selv korte distancer, og efter tætte vendinger. Han arbejder altid med hovedet, og i en positiv stress! Vi skal selv stoppe ham i træningen, da han hverken mister hoved eller power, så man kan hurtigt komme til at have for lange trænings sessioner. Han arbejder uden lyd, hvilket er utroligt fra de linjer, men også en fornøjelse! ;) Vi har haft æren af at følge alle hans søskende tæt, og er meget stolt af dette kuld!

Number er ikke købt for at skulle være den næste store avlshund, men bruges i avl hvis den rette tæve melder sig, hvor vi mener at kombinationen kan være med til at gavne racen! For os er det meget vigtigt at hundene komplimentere hinanden godt, ingen hunde er perfekte, men kombinationen skulle gerne give noget der er bedre :) Vi går meget op i stabile temperamenter, og hunde som kan fungere som både familie og arbejshunde...
Kontakt os gerne hvis i skulle være interesseret, så tager vi en snak :)

Number har lavet et kuld hvalpe med Messi, her kan hvalpene følges: På facebook, på hjemmesiden


Hans pels er hverken kort eller lang, men en god blanding, og ikke særlig tyk.. Den er nem at holde, og bliver meget sjældent børstet. 

--------------------- english ---------------------

Number is Dennis' agility dog. He has 2 jack russel terrier, Bailey and Samson, but now it was time for his first border collie :) Number is a very loving dog and would love to sit on your lap and hug everyone :) So right except when he plays with toys .... What he does many times a day :) He loves to play with the shelties, but we has to be a little attention to him, as he thinks he is a small dog, but he has much more strength than he realise ..

He is a incredibly handsome boy, both inside as outside, as he is top healthy! ... Number is a fantastic working dog, he loves to cooperates instead of working for himself .. He is known as "our little autistic"! He is so incredibly smart and learn sooo quickly! However, this is both positively and negative :) We have always has to be "careful" not to teach him some "wrong things", for those he would learn just as quickly ;) He looks like his mother very much, in terms of being reprimanded, one need not be hard on him, only consistent in teaching .. He understands when he is wrong, and can work on the same drive afterwards, but has taken the reprimand to him, so no need to "punish" him.... This we think is a unique property, as we are aware of many other border collier are either too hard or too soft. But Number is the perfect combination!

Number rests in himselff, and can be with us in all places! Hotels, caravan, friends homes, tents ect. He is always the same! Number is good to all people and animals of all ages! He is good with puppies, and would love to play! :) Until now, he has being able to get along with all dogs, males and females! He is good with children, and is very quiet and calm, and sit / lie completely still so they can pet him, and give like a kiss or two;)

Number've herding lines on both sides of his parents, we have not even had the chance to test his qualities yet, but it is on the list of things to try :)

He is an active dog and must be activated regularly, however he can wait a day or two in between, but then he will also like to go out and play ... His favorite occupation is clearly agility, and just after is going for a swimming! Number can be easily activated by tricks and indoor activities, he does not have to run a marathon every day! Number is a "work junkie", but work with his partner, not by himself... He could do every dog sport, as long he can cooperate with his partner he will love it!

In agility he is almost too good to be true: He has a great jumping technique, all natural understanding of take off, landing and changing the gallop! His drive is innate, and not something we have had to push. He has a great power, and can accelerate on even short distances, also after tight turns. He always uses his head, and work in a positive kind of stress! We must even stop him in training, because we never feel him tired, he does not lose the head or power, so you can quickly get to long training sessions. He works without sound, which is incredible from the lines, but also a pleasure! ;) We've been honored to follow all his siblings close, and are very proud of this litter!

Number is not bought to be the next big breeding male! But will be used for breeding if the right female come, where we believe that the combination can help to benefit the breed! For us it is very important that the dogs compliment each other well, no dog is perfect, but the combination should be able to give something better :) We are very focused on stable temperaments and dogs that can function as both family and worker dogs ...

His coat is either short or long, but a good mix, and not particularly thick .. It is easy to hold, and is very rarely brushed.

Contact us if I should be interested, so we have a chat :)

Number have made a litter with Messi, here puppies followed: On Facebook, on the website